Oznámenie

S účinnosťou od 1. januára 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým bola Správa finančnej kontroly Bratislava zrušená.

Všetky práva a povinnosti prešli na Úrad vládneho auditu so sídlom vo Zvolene.

Spôsob zriadenia ...
Prehľad predpisov ...
Organiz. štruktura ...
Voľné pracovné ...
Kontakt ...
Zákon č. 211 ...
Žiadosti ...
Profil verejného ...
Operačný program ...
Výročné správy ...
Zmluvy ...
Objednávky a faktúry
Ponuka majetku

Organizačná štruktúra.Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií a výkladových stanovísk, podľa ktorých povinná osoba koná a rozhoduje.Spôsob zriadenia povinnej osoby, jej právomoci a kompetencie.Kontakt - mapa.Žiadosti právnických a fyzických osôb o vydanie potvrdenia o vedení, resp. nevedení správneho konania.Operačný program Technická pomoc (OP TP).Výročné správy o činnosti SFK Bratislava.Oznámenia SFK Bratislava v zmysle zákona NR SR č. 25/2006 o verejnom obstarávaní, a o zmene a doplnení niektorých zákonov.Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Návrhy, podnety, sťažnosti a iné podania.Voľné pracovné miesta.