Spôsob zriadenia ...
Prehľad predpisov ...
Organiz. štruktura ...
Voľné pracovné ...
Kontakt ...
Zákon č. 211 ...
Žiadosti ...
Profil verejného ...
Operačný program ...
Výročné správy ...
Zmluvy ...
Objednávky a faktúry
Ponuka majetku

Organizačná štruktúra.Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií a výkladových stanovísk, podľa ktorých povinná osoba koná a rozhoduje.Spôsob zriadenia povinnej osoby, jej právomoci a kompetencie.Kontakt - mapa.Žiadosti právnických a fyzických osôb o vydanie potvrdenia o vedení, resp. nevedení správneho konania.Operačný program Technická pomoc (OP TP).Výročné správy o činnosti SFK Bratislava.Oznámenia SFK Bratislava v zmysle zákona NR SR č. 25/2006 o verejnom obstarávaní, a o zmene a doplnení niektorých zákonov.Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Návrhy, podnety, sťažnosti a iné podania.Voľné pracovné miesta.