Oznámenie

S účinnosťou od 1. januára 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým bola Správa finančnej kontroly Bratislava zrušená.

Všetky práva a povinnosti prešli na Úrad vládneho auditu so sídlom vo Zvolene.